""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 •  

   

  Ambasada RP w Sztokholmie (ul. Karlavägen 35, 114 31 Sztokholm) ogłasza przetarg na sprzedaż przyczepy samochodowej, rok produkcji 1986.

  1. Dane techniczne:

  Marka

  Bålsta-Släp

  Model

  86320

  Nr rejestracyjny

  CY005B (MOU 878)

  Rok produkcji

  1986

  Kolor

  szary

  Szerokość (mm)

  2030

  Długość (mm)

  4750

  Liczba osi

  2

   

  1. Cena wywoławcza: 1.000,00 SEK
  2. Przyczepę będącą przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Ambasady RP
   w Sztokholmie (ul. Karlavägen 35, 114 31 Sztokholm) w dniach od 04.11.2015r.
   do 18.11.2015r., w dni robocze, w godzinach 10:00–14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu daty pod nr telefonu +46 8 5057 5075 lub +46 739 609 604.
  3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej,
   tj. 50,00 SEK
   . Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady RP lub na rachunek bankowy Ambasady RP:

  POLSKA AMBASSADEN

  ul. Karlavägen 35

  114 31 Stockholm

                 Bank:  SEB 

                 BankGiro  nr:   167-5008

                 z dopiskiem „Wadium – przyczepa” w terminie do dnia 18.11.2015r. do godz. 15:00

  1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru – załącznik nr 2 oraz powinna zawierać:
  1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy Oferenta.
  2. Oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i warunki jej spłaty.
  3. Oświadczenie Oferenta, że zapoznała się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
  4. Kopie dowodu wpłaty wadium.

   

  1. Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 2) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w siedzibie Ambasady RP w Sztokholmie (ul. Karlavägen 35, 114 31 Sztokholm) w zamkniętych kopertach z dopiskiem Przetarg Przyczepa – nie otwierać”,
   w terminie do dnia 18.11.2015r. do godz.15:00.
  2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w Ambasadzie RP
   w Sztokholmie w dniu 19.11.2015r. o godz. 9:00.
  3. Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.
  4. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
   Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
  5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

   

  1. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie,
   w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
  2. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.
  3. Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy nie będzie późniejszy niż 10 dni od dnia otwarcia ofert.
  4. Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
  5. Wydanie przyczepy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.
  6. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenie wszelkich podatków i opłat (w tym podatku od towarów i usług, opłaty rejestracyjnej, opłaty skarbowej
   i wszelkich innych opłat) wymaganych przez władze szwedzkie, polskie lub innego kraju do którego przedmiot przetargu trafi po sprzedaży.
  7. Ambasada RP w Sztokholmie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
  8. Ambasada RP w Sztokholmie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przyczepy.

   

  Załączniki:

  Zał. 1 – Zdjęcia

  Zał. 2 – Formularz ofertowy

                                                   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: