close

 • Att vara trogen mitt fosterland, Republiken Polen

   

 • EXAMEN I POLSKA

 •  

  • Grundläggande information om statlig examen i polska språket

   

  Syftet med statliga examina för certifikat i polska språket såsom främmande språk är att fastställa kompe­tens i polska språket oberoende av institutioner där undervisning bedrivs, undervisningsprogram, mate­rial och tillämpade metoder.  Kunskaper i polska språket definieras som en förmåga att förstå modern skriven och talad polska och förmåga att använda polska språket i tal och skrift.

  Detaljerade villkor, ordning för hur examina genomförs samt för hur certifikat utfärdas och även stan­dard­krav för olika avancerade nivåer anges i Förordning meddelad av ministern för folkundervisning och idrott den 15.10.2003 (Polsk författningssamling nr 191:1871).

   

  Bedömning gäller följande färdigheter:

   

          Hörförståelse,

          Grammatisk korrekthet,

          Att förstå skrivna texter,

          Att skriva,

          Att tala.

   

  Examina för certifikat äger för närvarande rum på tre språknivåer:    

   

  B1  - grundläggande nivå;

  B2 - allmän genomsnittsnivå;

  C2 - avancerad nivå.

   

  Certifikat i polska språket såsom främmande språk är det enda statliga dokument som bekräftar kunskaper i polska språket. Personer som vill dokumentera sin färdighetsgrad i polska språket går upp i sådan exa­men. Oftast har det hittills varit utlänningar som studerar eller arbetar i Polen som har gått upp, men på senare tid har många som vill få sina kunskaper i polska språket bekräftade i samband med ansökan om polskt medborgarskap anmält sig (15 augusti 2012 trädde en lag om polskt medborgarskap i kraft - Polsk författningssamling 2012:161). Att det av personer som önskar förvärva polskt medborgarskap förväntas dokumenterade kunskaper i polska språket har medfört att man infört extra tidpunkter för examina, i vilka framförallt sådana personer går upp som kompletterar de dokument som krävs för naturalisering. Även polacker som permanent vistas utanför landets gränser och som betraktar kunskaper i polska språket som ett verkligt trumfkort på den internationella arbetsmarknaden ansöker också om certifikat. Allt oftare krävs också språkcertifikat av i Polen anställda utlänningar i det fall då de innehar befattningar där de kommer att använda polska språket. Detta är bland annat fallet inom hälso- och sjukvårdstjänsten (så förväntar sig t.ex. sjuksköterskekammare av utlänningar som anställs vid polska sjukhus och mottagningar att de har be­styrkta kunskaper i polska språket på nivå B1, eller i civil tjänst (av utlänning som i Polen börjar arbeta i ci­vil tjänst krävs certifikat som styrker kunskaper i polska språket på nivå B2 (Polsk författningssamling 2009 nr 64:539).  

   

  Beroende på vilket slags studier som utlänningar bedriver, ställer man vid läroanstalter upp olika krav gäl­lande kunskaper i polska språket. För konst- och färdighetsinriktningar (studier i musik, form och konst, fysisk fostran) krävs kunskaper i polska språket på nivå B1, medan det vid andra universitetsinriktningar i allmänhet krävs att kunna polska på allmän genomsnittsnivå - B2 (Förordning meddelad av ministeriet för vetenskap och högre utbildning den 12 oktober 2006 och den 9 september 2009 i frågan om att utlän­ning­ar påbörjar och bedriver studier - Polsk förf. saml. 2006 nr 190:1406, Polsk förf. saml. 2009 nr 176:1365).

   

   

  Bland dem som avlägger examen för certifikat finns också anställda inom internationella sammanslut­ningar, tjänstemän, lärare, företagsledare, anställda vid utländska banker och försäkringsbolag. Innan infra­strukturministeriet beviljar utlänning licens att i Polen bedriva verksamhet inom fastig­hets­branschen krävs att certifikat uppvisas som styrker kunskaper i polska språket på nivå C2 (Polsk författnings­samling 2008 nr 31:189). För utlänningar, av vilka polska arbetsgivare förväntar sig dokumenterade kunskaper i polska språket, gör ett positivt examensresultat lättare att få fast arbetskontrakt och att bosätta sig i Polen.

   

   

  Detaljerad information för de som är intresserade av att gå upp i statlig examen i polska språket.

   

   


   

  Statliga akademiska centra med undervisning i polska språket för utlänningar

  • Polska språkskolor för utlänningar är verksamma vid många akademiska centra i Polen:
  • Centret för polska språket och kulturen i utlandet, Jagellonska Universitetet
  • Avdelningen för polska språket och kulturen, Utlandspolska akademin i Częstochowa
  • Polska språk- och kulturskolan, śląsks Universitet i Katowice
  • Polska språk- och kulturskolan, Jagellonska Universitetet i Kraków 
  • Sommarskolan för polska kulturen och språket, Katolska Universitetet i Lublin  
  • Polska språk- och kulturcentret för utlandspolacker och utlänningar, M. Curie-Skłodowska-universitetet i Lublin
  • Avdelningen för polska språket för utlänningar, Universitetet i Łódź
  • Avdelningen för polska kulturen och språket för utlänningar, Nikolaus Kopernikus-universitetet i Toruń
  • Avdelningen för polska språket och kulturen för utlänningar ”Polonicum”, Warszawas Universitet
  • Avdelningen för polska språket för utlänningar, Tekniska högskolan i Wrocław
  • Polska språk- och kulturskolan för utlänningar, Universitetet i Wrocław
  • Polska språk- och kulturskolan för utlänningar, Kardinal Stefan Wyszyński-universitetet i Warszawa
  • Polska kultur- och språkcentret för polacker från utlandet och för utlänningar ”Polonus”, Universitetet i Rzeszów  
  • Avdelningen för polska språket och kulturen för utlänningar, Adam Mickiewicz-universitetet i Poznań
  • Avdelningen för polska språket och kulturen för utlänningar, Universitetet i Opole

   

  Ministeriet för vetenskap och högre utbildning bidrar till att finansiera undervisningskostnader för feriekurser i polska språket samt polsk kultur, vilka anordnas för utlänningar av vissa högre läroanstalter. Dessa erbjuder hjälp till utländska stude­rande som deltar i undervisning i polska för att förbättra kunskaperna i polska språket genom att ställa till förfogande studiemedel för feriekurser.

   

   

  Språkkurserna pågår från juli till september. En kurs omfattar förutom språkundervisning även tillfällen att möta polsk kultur och historia. Man erbjuds utflykter till olika platser i landet, visning av polska filmer och möten med intressanta kulturpersonligheter.    

    

  Print Print Share: