close

 • Att vara trogen mitt fosterland, Republiken Polen

   

 • STUDIER I POLSKA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

 •  

  Polsk språkvetenskap vid Stockholms universitet, Sverige

  Studier i polsk språkvetenskap och vetenskaplig forskning

  http://www.slav.su.se

   

  Polsk språkvetenskap i Stockholm är inte en separat avdelning utan en del av Slaviska institu­tio­nen och för närvarande det största forsknings- och utbildningscentret inom slavistik inte  bara i Sverige utan i hela Skandinavien. Vid institutionen arbetar, inom ramen för polsk språkvetenskap, två professorer, en docent, en doktor och en lektor, som sköter undervis­ning för studerande under de första studieåren.

   

  Studier i polsk språkvetenskap

  Vid institutionen bedrivs undervisning från nivå noll till och med nivå för doktorat. Det se­naste doktorsarbetet i polsk språkvetenskap försvarades 2012 och gällde översättningar av böcker av Astrid Lindgren till polska. Studier i polsk språkvetenskap äger rum i polska språket, inom polsk kultur och litteratur samt av översättningar från polska till svenska och vice versa.

   

  Studierna äger rum på grund- och avancerad nivå och avslutas med att den studerande avfattar och försvarar magisterarbete. I studierna ingår praktisk undervisning i polska språket, kunskap om Polen, om polsk litteratur och kultur. Under de första studieåren lägger man sär­skild vikt vid korrekt uttal och att behärska ordförråd och grammatik samt möjligheter till språklig kommunikation i vardagssituationer. Undervisningen sker på svenska, delvis även via Internet, t.ex. med utnyttjande av programmet ”Wordalist”.

   

  Sedan mitten av 1990-talet har studierna i polsk språkvetenskap vid Universitetet i Stockholm två profiler: ett snabbare studieförlopp för dem som kan polska språket och studier för dem som börjar studera polska på nybörjarnivå. http://www.slav.su.se/utbildning/alla-utbildningar/polska-polen/polska/polska-som-modersmal-1.37590

   

  Studier om Polen utan att man behöver lära sig polska

  Inom ramen för studier i slavistik kan man bedriva s.k. culture studies utan att man lär sig polska. Det är ett program med beteckningen ”Kultur och politik i slaviska länder”, I och II (SLKP = Kultura i polityka w krajach słowiańskich). Föreläsningar och övningar i polsk litteratur, historia och kultur samt idéhistoria äger rum endast på svenska.

  http://www.slav.su.se/utbildning/alla-utbildningar/slaviska-lander    

   

  Översättningsstudier 

  Med ett par års mellanrum anordnas också vid institutionen översättningskurser, där den studerande får stifta bekantskap med översättningsteori och lär sig att lösa problem vid över­sättning mellan polska och svenska. Man kan också välja polska språket i översättningspro­grammet vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

   


   

  Studier i Polen - utbytet Socrates/Erasmus

  Efter ett års studier vid Universitetet i Stockholm har de studerande möjlighet att studera vid universitet i Polen. En vistelse inom ramen för programmet Erasmus/Socrates sträcker sig van­ligen från tre månader till ett år. Institutionen har för närvarande bilaterala avtal under­tecknade med fyra universitet i Polen: Jagellonska universitetet i Kraków, Universitetet i War­szawa, Adam Mickiewicz-universitetet i Poznań samt Śląsks universitet i Katowice.

  http://www.slav.su.se/utbildning/studieinformation/utlandsstudier/polen-socrates-erasmus-1.37737

   

  Węclewicz-stipendiet 

  Vid Stockholms universitet utdelas varje år ett stipendium, Węclewicz-stipendiet, till en studerande som skriver ett arbete för ett studieår, ett licentiat- eller magisterarbete som i äm­nesvalet har anknytning till Polen. Därvid är Universitetet i Poznań det slutgiltiga universite­tet. http://www.su.se/utbildning/studentservice/stipendier (Węclewicz)

   

   Möjligheter till arbete efter studier i polska språket och litteraturen:

  Efter studier i polska språket och litteraturen arbetar våra studenter som lärare, översättare, bibliotekarier, diplomater, guider vid museer och personal vid kulturinstitutioner.

   

  Doktorandstudier

  Efter avslutade studier i polska språket och litteraturen kan den studerande fortsätta sina studier på doktorandnivå. Då väljer man en av följande specialiseringar: inom språk, littera­tur eller kultur. På samma sätt som studerande vid högre kurser deltar doktorander i s.k. högre seminarier, där de stiftar bekantskap med de senaste forskningsmetoderna inom området polsk språkvetenskap och slavistik; de deltar i föreläsningar av svenska vetenskapsmän och utländ­ska forskare, och de presenterar delar av de doktorsarbeten som de håller på att iordning­ställa. Högre seminarier är också det forum där man diskuterar forskningsprojekt som drivs av våra vetenskapsmän med inriktning på polsk språkvetenskap.  

   

  Aktuella forskningsarbeten:

  http://www.slav.su.se/forskning/forskningsomraden/polonistik

   

  Språkvetenskap, översättningsteori och -praktik:

  Nästan alla vetenskapliga medarbetare bedriver översättningsverksamhet.

   

   


   

  Fil. kand. Lisa Mendoza Åsberg översätter polsk skönlitteratur till svenska; dr Sylvia Liseling Nilsson sysslar med översättning av Astrid Lindgren till polska språket; dr Janina Gesche ana­lyserar översättningar av polsk litteratur till svenska via tyska språket, professor Ewa Teodoro­wicz-Hellman forskar i översättningar av polsk litteratur till svenska och svensk litte­ratur till polska, bl.a. tre översättningar av Pan Tadeusz, och hon sysslar även med polska språkets situation i Sverige.

  Prof. Leonard Neuger (prof. emeritus) har mest sysslat med översättningar av svensk litteratur till polska, och han har till polska språket bl.a. översatt Tranströmers poesi.

   

  Litteratur och kultur:

  I centrum av litteraturvetarnas intresse står modernistisk och samtida litteratur: prof. Kazimie­ra Ingdahl sysslar med modernistisk litteratur, Czesław Miłoszs poesi samt ämnet Holocaust, prof. Ewa Teodorowicz-Hellman bedriver kontrasterande forskningar gällande hur båda dessa litteraturer emottages, och tillsammans med dr Janina Getsche har hon på senare tid sysslat med polsk emigrant- och immigrantlitteratur i Sverige och Tyskland, och dr Renata Ingbrant är specialiserad på feministisk litteratur och gender studies. Docent Maria Zadencka sysslar med litteratur från östra delarna av Polen och med idéhistoria.

  Ett särskilt forskningsområde som prof. Ewa Teodorowicz-Hellman sysslar med är polonica vid svenska bibliotek, arkiv och museer.

   

  Undervisningsverksamhet:

  Alla vetenskapliga medarbetare bedriver undervisning, och därför intresserar de sig för meto­der för undervisning i polska språket såsom främmande språk, utlandspolackers språk och polska som modersmål. Våra akademiska lärare har utarbetat talrika hjälpmedel för studiet av polska språket för svenska studenter. Så har bl.a. Internetprogrammet ”Wordalist” blivit popu­lärt för inlärning av ordförråd, grammatik och rättstavning.

   

  Konferenser

  Resultat som stockholmska vetenskapsmän inom polsk språkvetenskap har uppnått pre­senteras vid talrika inhemska och internationella konferenser i Sverige, Polen och i andra länder. Nästan varje år äger konferenser i polsk språkvetenskap rum vid Stockholms univer­sitet, och i dessa deltar vetenskapsmän från olika länder, t.ex: Gombrowicz-året 2004, Cze­sław Miłosz vid hundraårsdagen av hans födelse; polsk emigrant- och immigrantlitteratur i Berlin och Stockholm, 2011; Janusz Korczak, 2012.

   

  Publikationer inom polsk språkvetenskap vid Stockholms universitet

  I Stockholms universitets vetenskapliga serier Acta: Stockholm Slavic Studies och Stock­holm Slavic Papers etc. har arbeten av polonister vid Stockholms universitet samt volymer efter kon­ferenser publicerats.

   

   


   

  Chef för studierna inom polsk språkvetenskap är för närvarande

  prof. dr Ewa Teodorowicz-Hellman

  ewa.teodorowicz-hellman@slav.su.se

  eth@slav.su.se

   

  Institutionens adress:

  Slaviska institutionen/Department of Slavic Languages and Literatures

  Stockholms universitet/Stockholm University

  106 91 Stockholm  

  Sverige

  Universitetsv. 10

  tel. 0046 8 16 43 84

  fax 0046 8 16 13 69

   

  Kontakt och information: ewa.teodorowicz-hellman@slav.su.se

  eth@slav.su.se

  Print Print Share: