close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PRAWNE

 •  

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie nie udziela porad prawnych. W sprawach wymagających konsultacji z prawnikiem proszę skontaktować się z wybraną kancelarią prawną w Szwecji lub Polsce.

   

   

   

   

  POTWIERDZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU I UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW

   

  Osoby przebywające w Szwecji, które chcą udzielić pełnomocnictwa osobie mieszkającej w Polsce do dokonania czynności prawnej w ich imieniu (np. do zakupu samochodu, wymeldowania, korzystania z konta bankowego etc.), mogą to zrobić podpisując tekst takiego pełnomocnictwa przed konsulem. W tym celu osoba udzielająca pełnomocnictwa powinna przyjść do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie zabierając ze sobą dowód tożsamości (polski paszport lub dowód osobisty, ewentualnie paszport innego kraju, którego obywatelstwo posiada). Konsul poświadcza własnoręczność podpisu na udzielanym pełnomocnictwie.

   

  Opłata konsularna za tę czynność wynosi 318 SEK. Opłatę wnieść można gotówką w kasie urzędu.

   

  Uwaga – konsul nie poświadcza własnoręczności podpisu na pełnomocnictwie dotyczącym przeniesienia własności nieruchomości bądź innych ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (np. na pełnomocnictwie do sprzedaży lub kupna mieszkania, domu, działki etc.) Podpis mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwa) na tego rodzaju dokumencie musi być poświadczony przez szwedzkiego notariusza (notarius publicus) a następnie poświadczony w formie klauzuli Apostille (także u notariusza)

   

   Osoby, które chcą udzielić pełnomocnictwa a nie mogą stawić się osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Sztokholmie, mogą poświadczyć własnoręczność podpisu przed szwedzkim notariuszem oraz zaopatrzyć ten dokument w klauzulę Apostille, tak jak w przypadku pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości bądź innych ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach. Proszę pamiętać, że takie pełnomocnictwo musi zostać następnie przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego jeśli jego tekst napisany w innym niż polski języku.

   

  Na wizytę (sprawy prawne) w Wydziale Konsularnym należy umówić się poprzez elektroniczny system zapisów:

   

  https://www.e-konsulat.gov.pl/

   

   

   

   

  POŚWIADCZANIE KOPII Z ORYGINAŁEM

   

  W celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem, należy stawić się osobiście w urzędzie konsularnym wraz z oryginałem dokumentu oraz kopią dokumentu. Wymagane jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

   

  Opłata konsularna za tę czynność wynosi 318 SEK (za jedną poświadczoną kopię).

   

  Na wizytę (sprawy prawne) w Wydziale Konsularnym należy umówić się poprzez elektroniczny system zapisów:

   

  https://www.e-konsulat.gov.pl/

   

   

   

   

  OŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU W POLSCE

   

   

  Nie jest możliwe złożenie u Konsula oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Konsul poświadcza jedynie podpis na sporządzonym przez zainteresowanego lub jego pełnomocnika prawnego oświadczeniu o odrzuceniu spadku, w którym znajdą się jego dane osobowe i adresowe oraz dane pozostałych spadkobierców.

  W celu dokonania tej czynności należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

   

  Chcąc odrzucić spadek w imieniu małoletniego rodzic musi złożyć w sądzie rodzinnym wniosek o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.

   

  UWAGA!

   

  Powyższe oświadczenie wywołuje skutek prawny dopiero z chwilą złożenia go w sądzie spadku w terminie, który zgodnie z art. 1015 Kodeksu Cywilnego wynosi 6 miesięcy od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania do spadku.

   

  Opłata konsularna za tę czynność pobierana jest zgodnie z Tabelą opłat konsularnych i wynosi 318 SEK.

   

  Na wizytę (sprawy prawne) w Wydziale Konsularnym należy umówić się poprzez elektroniczny system zapisów:

   

  https://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Oświadczenia:

   

  1. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

   

  2. Wzór oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu osoby małoletniej

   

  3. Wzór oświadczenia o odrzuceniu spadku

   

   

   

   

  ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM

   

   

   

  W dniu 16 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego którego postanowienia stosowane są do dziedziczenia po osobach zmarłych w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015 roku.

   

  Podstawową zasadą przyjętą przez rozporządzenie 650/2012 jest ta, iż jurysdykcję do orzekania co do ogółu spraw dotyczących spadku mają sądy (lub inne właściwe organy) Państwa członkowskiego, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci. Po wejściu w życie rozporządzenia sądy w państwach członkowskich (poza nieobjętymi zakresem rozporządzenia Zjednoczonym Królestwem, Irlandią i Danią) będą orzekały na podstawie własnego prawa krajowego, samodzielnie oceniając, które prawo krajowe jest właściwe dla danej sprawy spadkowej. O jurysdykcji w sprawach spadkowych nie będzie już decydowało jak dotychczas obywatelstwo spadkodawcy, czy państwo położenia nieruchomości spadkowej.

   

  Aby ustalić miejsce zwykłego pobytu, niezbędne dla określenia właściwej jurysdykcji w sprawie spadkowej sąd (organ) spadkowy dokonywać będzie „(…) ogólnej oceny okoliczności życia zmarłego w latach poprzedzających jego śmierć i w chwili jego śmierci, uwzględniając wszystkie istotne elementy faktyczne, w szczególności czas trwania i regularność obecności zmarłego w danym państwie oraz warunki i powody tej obecności. Tak ustalone miejsce zwykłego pobytu powinno wykazywać ścisły i stabilny związek z danym państwem, uwzględniając konkretne cele niniejszego rozporządzenia.” Z powyższego wynika, że miejscem zwykłego pobytu w rozumieniu rozporządzenia nie będzie np. czasowy pobyt spadkodawcy w innym Państwie członkowskim UE w celu turystycznym, czy krótkookresowym celu służbowym, delegowania, czy naukowym.

   

  Uniknięcie negatywnych skutków dla spadkobierców obywateli polskich zamieszkałych w Polsce w postaci przejęcia właściwości w sprawie spadkowej przez organ innego Państwa członkowskiego będzie możliwe, przede wszystkim, poprzez dokonanie przez spadkodawcę wyboru prawa polskiego jako prawa właściwego. Wyboru prawa właściwego dokonywać się będzie poprzez zawarcie stosownego i wyraźnego oświadczenia w testamencie.

   

  W przypadku wyboru prawa polskiego forma testamentu musi być zgodna z prawem polskim, dopuszczalne jest więc rozporządzenie na wypadek śmierci w formie testament własnoręcznego.

   

  Według nowych przepisów spadkobierca będzie mógł uzyskać Europejskie Poświadczenie Spadkowe. Ten dokument wydawany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie spadkowej na potrzeby spadkobierców, zapisobierców, wykonawców testamentu lub zarządców majątku spadkowego można wykorzystać, gdy zachodzi konieczność udowodnienia ich praw i uprawnień w innych państwach członkowskich. Z chwilą jego wydania europejskie poświadczenie spadkowe jest uznawane we wszystkich państwach członkowskich bez konieczności przeprowadzania specjalnej procedury.

   

  Europejskie Poświadczenie Spadkowe wydawane jest w Szwecji przez Skatteverket. Uzyskanie takiego poświadczenia nie jest możliwe w urzędzie konsularnym lub za jego pośrednictwem.

   

  Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej: https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-pl.do

   

   

  ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

   

  Nie jest możliwe uzyskanie zaświadczenia o niekaralności w urzędzie konsularnym. Zaświadczenie takie można uzyskać listownie.  Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RP:

   

  http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/pytania-i-odpowiedzi/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: