close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZY

 • UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. W celu złożenia wniosku wizowego należy wypełnić wniosek na stronie www.e-konsulat.gov.pl a następnie wydrukować formularz i zarejestrować wniosek pod tym samym adresem i wybrać termin spotkania. W przypadku dodatkowych pytań, wątpliwości można się skontaktować uprzednio z konsulem pisząc e-maila na adres sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl

   

  Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  Członkami rodziny obywatela UE są:

   

  • współmałżonek,
  • partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,
  • dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,
  • rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  • wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,
  • ważny paszport,
  • dokument potwierdzający pozostawanie członkiem rodziny obywatela UE uznany przez Państwo członkowskie, którego obywatelem jest członek rodziny,
  • dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  Odmowa wydania wizy

   

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

   

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub
  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  Podstawy prawne:

   

  • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525).
  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   [sierpień 2017]

   

   

   

  WIZA SCHENGEN KRÓTKOTERMINOWA C


  W celu uzyskania informacji wizowej ws. konkretnego przypadku prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl


  Wydawana jest osobom, które planują pobyt na terytorium Polski lub państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich, lub które planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem).  


  W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej (krajowej).
   
  WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ SCHENGEN:


  • wydrukowany z systemu e-konsulat www.e-konsulat.gov.pl , wypełniony i podpisany formularz ankiety wizowej;
  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy;
  • kopia paszportu z danymi personalnymi;
  • ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniej  niż 30 000 EUR;
  • jeden z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na pobyt:
  • aktualne, wydane przez bank, zaświadczenie o stanie rachunku;
            - ważna karta kredytowa (zaświadczenie o środkach możliwych do wykorzystania);
            - aktualne zaświadczenie z miejsca pracy o dochodach z ostatnich 3 miesięcy;
            - odcinek emerytury/renty lub legitymacja emeryta/rencisty.
  • WAŻNE zezwolenie na pobyt określone prawem szwedzkim
  • dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP;

   


  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE GŁÓWNY CEL PODRÓŻY DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ SCHENGEN
   
  W CELU TURYSTYCZNYM


   
  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:
  -wycieczki krajoznawcze;
  -pielgrzymki;
  -turystyka w celu kulturalnym, w tym udział w koncertach/przedstawieniach teatralnych w charakterze słuchacza.
  Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:
   
  - dokument potwierdzający wykupienie usług turystycznych, zawierający następujące informacje: termin pobytu, nazwisko i imię osoby, której dotyczy, adres i telefon miejsca zakwaterowania, informację o wysokości dokonanej opłaty;
  - dokument potwierdzający zakup biletu na udział w wydarzeniu kulturalnym.


  W CELU SPORTOWYM


   
  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:
  - udział w imprezach sportowych (dot. powszechnie znanych dyscyplin sportowych oraz turniejów szachowych, tanecznych, itp.);
  Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:
   - oryginał pisma od organizacji zapraszającej (należy podać datę, nazwę i czas trwania turnieju, nazwę klubu/drużyny, która jest zaproszona do udziału w zawodach oraz dołączyć listę uczestników z podaną datą urodzenia i zajmowanym stanowiskiem);
  - oryginał pisma (lub nota) od strony białoruskiej potwierdzający, że wnioskodawca jest członkiem delegacji sportowej jadącej na zaproszenie przez stronę polską.


  W CELU ODWIEDZIN RODZINY/ZNAJOMYCH


   
  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:
  - odwiedziny rodziny i znajomych posiadających uregulowany status pobytowy na terytorium RP, w tym np. odwiedziny dzieci uczących się / studiujących w Polsce.
  Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:
   - oryginał i kopia zaproszenia zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim – w tym przypadku nie jest wymagany dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych;   Najbliżsi krewni (czyli mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka) nie muszą rejestrować zaproszenia w Urzędzie Wojewódzkim. Podpis na zaproszeniu powinien być złożony w obecności konsula lub potwierdzony notarialnie. W tym przypadku należy dołączyć dokument potwierdzający pozostawanie w związku małżeńskim lub pokrewieństwo (akt urodzenia, akt małżeństwa, zaświadczenie o zmianie nazwiska itd.);
  - w przypadku odwiedzin dzieci uczących się/studiujących w Polsce należy przedstawić dokument potwierdzający fakt nauki/studiów (zaświadczenie z uczelni/szkoły) oraz dokument potwierdzający pokrewieństwo.


  W CELU KSZTAŁCENIA, ODBYCIA STUDIÓW LUB SZKOLENIA ZAWODOWEGO, STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, PROWADZENIA WYKŁADÓW, A TAKŻE W CELU UCZESTNICTWA W PROGRAMACH WYMIANY I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH OŚWIATOWYCH.


   
  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:
   
  • odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);
  • uczestnictwo w szkoleniu zawodowym (np. podnoszące kwalifikacje kursy zawodowe);
  • kształcenie się lub szkolenie w innej formie (np. udział w konferencjach naukowych, nauka w szkołach policealnych, kursy językowe, kursy przygotowujące do podjęcia studiów, rekolekcje, spotkania formacyjne);
  • cel dydaktyczny (np. prowadzenie wykładów, seminariów, innych zajęć edukacyjnych);
  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • udział w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej.


  Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:
   
  • oryginał zaświadczenia o przyjęciu na studia, bądź dokument potwierdzający status studenta;
  • zaświadczenie o odbywaniu szkolenia / kursu zawodowego (z informacją o rodzaju i czasie trwania oraz stronie pokrywającej koszty pobytu wyjeżdżającego);
  • dokument potwierdzający prawo do prowadzenia zajęć dydaktycznych (zaproszenie do prowadzenia zajęć, umowa z jednostką dydaktyczną na prowadzenie zajęć);
  • zaproszenie do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • zaproszenie lub dokument potwierdzający udział w programie  wymiany kulturalnej lub edukacyjnej.
  Uwaga: wzór zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia został określony Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia (Dz. U 2015.1284).

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

   

  W przypadku konieczności złożenia wniosku wizowego ze względu na inny cel podróży, niż wyżej wymienione – prosimy o kontakt z naszym Wydziałem na adres www.sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl

   

   

  WIZA KRAJOWA DŁUGOTERMINOWA D

   

  W celu uzyskania informacji wizowej odnośnie indywidualnego przypadku prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl

  Wydawana jest osobom, które zamierzają przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu.     
      
  Wiza długoterminowa krajowa (D) upoważnia do przebywania:
   - na terytorium Polski w okresie ważności, na jaki została wydana;
   - oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich.
   
  Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku!
   
  Osoby aplikujące o wizę krajową „D” są zobowiązane do rejestracji wniosku w systemie internetowym na stronie https://by.e-konsulat.gov.pl/ i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ:

   

  - wydrukowany z systemu e-konsulat, wypełniony i podpisany formularz ankiety wizowej;
  - aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  - paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy;
  - kopia paszportu z danymi personalnymi;
  - ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniej niż 30 000 EUR;
  - jeden z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na pobyt:
            - aktualne, wydane przez bank, zaświadczenie o stanie rachunku;
            - ważna karta kredytowa (zaświadczenie o środkach możliwych do wykorzystania);
            - aktualne zaświadczenie z miejsca pracy o dochodach z ostatnich 3 miesięcy;
            - odcinek emerytury/renty lub legitymacja emeryta/rencisty.

  -WAŻNE zezwolenie na pobyt określone prawem szwedzkim
  - dokumenty potwierdzające główny cel podróży dla aplikujących o wizę krajową


  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE GŁÓWNY CEL PODRÓŻY DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ


  I. WYKONYWANIE PRACY W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM 6 MIESIĘCY W CIĄGU KOLEJNYCH 12 MIESIĘCY:


  • oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.
  Na podstawie oświadczenia udzielane są tylko wizy osobom wymienionym w oświadczeniu. Oświadczenia nie uprawniają do ubiegania się o wizy przez członków rodziny wnioskodawcy.


   II. WYKONYWANIE PRACY NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ:


  • oryginał i kopia zezwolenia na pracę na terytorium RP zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.
  Na podstawie Zezwolenia udzielane są wizy osobie wymienionej w Zezwoleniu.
   
  III. ODBYCIE STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA, STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA LUB JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ALBO STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA, W CELU SZKOLENIA ZAWODOWEGO I W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ LUB SZKOLENIA W INNEJ FORMIE NIŻ OKREŚLONA W ART. 60 UST. 1 PKT 9 LUB 10 USTAWY Z DNIA 12 GRUDNIA 2013R. O CUDZOZIEMCACH:


  • oryginał zaświadczenia o przyjęciu na studia, bądź dokument potwierdzający status studenta;
  • zaświadczenie o odbywaniu kursu/szkolenia (w przypadku uczestniczenia w kursach/szkoleniach uzasadniających wydanie wizy krajowej – zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów, sporządzone przez przyjmujący uniwersytet, kolegium bądź szkołę w którym winna znajdować się informacja o szczegółowym przebiegu kursu/szkolenia (szczegółowy plan kursu/szkolenia w tym ilości godzin, dni nauki; w przypadku płatnego kursu/szkolenia - potwierdzenie wniesienia opłaty).


  IV. KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z POSIADANIA KARTY POLAKA:


  • oryginał i kopia Karty Polaka;

  W przypadku złożenia wniosku na podstawie Karty Polaka można aplikować wyłącznie o wizę krajową!
   
  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

   

  W przypadku konieczności złożenia wniosku wizowego ze względu na inny cel podróży, niż wyżej wymienione – prosimy o kontakt z naszym Wydziałem na adres www.sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: