close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 11 października 2019

  Informacje dotyczące wyborów parlamentarnych w dniu 13.10.2019 r.

  Głosowanie za granicą w wyborach

  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

   

  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504).

   

  Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w sobotę/niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. 

   

  Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.  Nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767.) na terenie okręgu konsularnego w Szwecji zostały utworzone 3 obwody głosowania:

  1. Obwód głosowania nr 243, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Ambasada RP w Sztokholmie, Karlavägen 35  114 31 Sztokholm (AMBASADA)

    

  2. Obwód głosowania nr 244, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Wydział Konsularny Ambasady RP Prästgårdsgatan 5 172 32 Sundbyberg Sztokholm (KONSULAT)

    

  3. Obwód głosowania nr 245, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polonia Center Säveåns Strandgata 4 415 05 Göteborg  

  Obwieszczenie konsula RP

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;

        6)  zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

  Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl 

   

  Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego polskiego dowodu osobistego
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

   

  bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP (KONSULAT)

  1. telefonicznie, nr tel.:  46 (0) 850 57 50 64
  2. e-mailowo: szwecja.wybory@msz.gov.pl
  3. pisemnie, na adres: Repuliken Polens Ambassad Konsulära Avdelningen Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg Stockholm
  4. osobiście pisemnie: w siedzibie Konsulatu
  5. faksem, nr faksu: 46 (0) 850 57 50 74

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do  Wydziału Konsularnego Ambasady RP (KONSULAT) pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

   

  1. e-mailowo:  szwecja.wybory@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres:, Repuliken Polens Ambassad Konsulära Avdelningen Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg Stockholm  
  3. faksem, nr faksu:  46 (0) 850 57 50 74

    

   Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

   

  Wybór komisji w Sztokholmie

  Z uwagi na prognozowaną liczbę chętnych do oddania głosu w Centralnej i Północnej Szwecji, powołano dwie komisje wyborcze - jedną w AMBASADZIE (nr 243) a drugą w KONSULACIE (nr 244).

  WAŻNE: Proszę zapamiętać wybrany punkt wyborczy. Stawienie się w niewłaściwej komisji uniemożliwi oddanie w niej  głosu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: