close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO

 • Interesujesz się Polską i językiem polskim?

  Zapraszamy do studiów polonistycznych w trybie edukacji zdalnej!

   

  Z roku na rok rośnie zainteresowanie kursami w ramach studiów polonistycznych oferowanych przez Institutionen för moderna språk na Uniwersytecie uppsalskim. Wszystkie kursy z języka polskiego oferowane są w trybie edukacji zdalnej. Co roku liczba chętnych do rozpoczęcia nauki języka polskiego w Uppsali przekracza 200 osób.

  Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób pragnących rozpocząć naukę języka polskiego od podstaw, jak również do tych, którzy chcą odświeżyć i ugruntować już posiadane umiejętności. Kurs Polska I, Baskurs, 15 hp rozpoczyna się co roku w semestrze jesiennym i nie wymaga wcześniejszej znajomości języka. W kolejnych semestrach można kontynuować studia na kursach Polska II (15 hp), Polska B (30 hp), Polska C (30 hp) i Polska D (30 hp). Wszystkie kursy są oferowane w trybie online i w tempie 50%. Dzięki takiemu systemowi studia polonistyczne można z powodzeniem połączyć z pracą lub innym kierunkiem studiów i odbywać je bez konieczności przeprowadzania się do Uppsali. W trakcie studiów studenci zapoznają się ze strukturą i gramatyką języka polskiego, pogłębiają swoją wiedzę z literatury, historii i kultury polskiej. W ostatnim semestrze studenci mają możliwość pisania pracy licencjackiej.

  W semestrze wiosennym oferujemy także wolnostojące kursy dla osób zainteresowanych kulturą i historią Polski – Polenkunskap, 7,5 hp – oraz dla osób zainteresowanych literaturą polską – Polsk litteraturhistoria, 7,5 hp. Te kursy nie wymagają znajomości języka polskiego i odbywają się całkowicie po szwedzku.

  Zapisy odbywają się na stronie www.antagning.se Następny nabór na studia jesienią 2018 będzie już wiosną, ostateczny termin składania podań do 15 kwietnia 2018.

  Już teraz (najpóźniej do 16 października 2017) można zapisywać się na kursy wiosenne!

   

  Więcej informacji na temat kursów z języka polskiego w Uppsali można zaleźć na stronie naszego instytutu: www.moderna.uu.se/slaviska. W razie pytań prosimy o kontakt: prof. M. Anna Packalén Park­man: anna.packalen@moderna.uu.se, tel: 018-471 12 96 lub     dr Magdalena Slyk: magdalena.slyk@moderna.uu.se, tel: 018-471 13 03.

   

    

   

   

   

  Podstawowe informacje dot. egzaminu państwowego z języka polskiego

   

   

  Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

  Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 X 2003 (Dziennik Ustaw nr 191, poz. 1871)

   

   

   

  Przedmiotem oceny są następujące sprawności:

   

  Rozumienie ze słuchu;

  1. Poprawność gramatyczna;
  2. Rozumienie tekstów pisanych;
  3. Pisanie;
  4. Mówienie.

   

  Egzaminy certyfikatowe przeprowadzane są obecnie na trzech poziomach zaawansowania językowego:

   

  B1 – podstawowym;

  B2 – średnim ogólnym;

  C2 – zaawansowanym.

   

   

  Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałby udokumentować stopień swej biegłości w języku polskim. Dotychczas najczęściej czynili to cudzoziemcy studiujący lub pracujący w Polsce, a ostatnio zgłasza się wiele osób pragnących poświadczyć znajomość języka polskiego przy staraniu się o polskie obywatelstwo (15 sierpnia 2012 r. weszła w życie ustawa o obywatelstwie polskim - Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 161). Oczekiwanie od osób pragnących uzyskać polskie obywatelstwo udokumentowanej znajomości języka polskiego spowodowało wprowadzenie dodatkowych terminów egzaminów, do których przystępują w większości osoby kompletujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia naturalizacji. O certyfikat zabiegają też Polacy przebywający na stałe poza granicami kraju, którzy w znajomości języka polskiego widzą swój silny atut na światowym rynku pracy. Coraz częściej też certyfikat językowy wymagany jest od zatrudnianych w Polsce cudzoziemców w przypadku zajmowania przez nich stanowisk, na których posługiwać się będą językiem polskim. Ma to miejsce między innymi w służbie zdrowia (np. Izby Pielęgniarskie oczekują od obcokrajowców zatrudnianych w polskich szpitalach i przychodniach poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B1) czy służbie cywilnej (od obcokrajowca, podejmującego w Polsce pracę w służbie cywilnej wymagany jest certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B2 – (Dziennik Ustaw nr 64 z 2009 poz. 539)

   

   

  Uczelnie, w zależności od rodzaju studiów, stawiają cudzoziemcom różne wymagania w zakresie znajomości języka polskiego. Na kierunki artystyczne i sprawnościowe (studia muzyczne, plastyczne, wychowania fizycznego) wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B1, na innych kierunkach uniwersyteckich na ogół należy znać język polski na poziomie średnim ogólnym – B2 (Rozporządzenie MNiSW z 12 października 2006 r. z 9 września 2009 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców - Dz. U. 2006 nr 190 poz. 1406, Dz. U. 2009 nr 176 poz. 1365).

   

   

  Wśród zdających egzamin certyfikatowy cudzoziemców są też pracownicy międzynarodowych korporacji, urzędnicy, nauczyciele, managerowie, pracownicy zagranicznych banków, firm ubezpieczeniowych. Ministerstwo Infrastruktury przed udzieleniem obcokrajowcowi licencji na prowadzenie w Polsce działalności w branży obrotu nieruchomościami wymaga przedłożenia certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie C2 (Dziennik Ustaw 2008 nr 31 poz. 189). Cudzoziemcom, od których polscy pracodawcy oczekują udokumentowania znajomości języka polskiego, pozytywny wynik egzaminu ułatwia uzyskanie stałego kontraktu pracy i osiedlenie w Polsce.

   

   

  Szczególowe informacje dla zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu państwowego z języka polskiego.

   

   

  • Państwowe ośrodki akademickie nauczające cudzoziemców języka polskiego
  • Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców działają przy wielu przy ośrodkach akademickich w Polsce:

   

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowuje koszty dydaktyczne wakacyjnych kursów języka i kultury polskiej, organizowanych dla cudzoziemców przez niektóre szkoły wyższe, oraz oferuje pomoc zagranicznym studentom lektoratów języka polskiego w doskonaleniu znajomości języka polskiego poprzez fundowanie stypendiów na kursy wakacyjne.

   

  Wakacyjne kursy języka i kultury polskiej odbywają się od lipca do września. Kurs obejmuje nie tylko naukę języka, lecz jest także okazją do spotkania z polską kulturą i historią. Organizatorzy szkół letnich proponują wycieczki krajoznawcze, projekcje polskich filmów i spotkania z ciekawymi twórcami kultury.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: