close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

 • Gospodarcze umowy dwustronne

  Ważniejszymi dwustronnymi umowami, mogącymi mieć znaczenie dla współpracy gospodarczej Polski i Szwecji są m.in.:

  • Umowa między Rządem PRL a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji (1989),
  • Konwencja między Rządem RP a Królestwem Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (2004),
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Królestwa Szwecji o współpracy w zwalczaniu poważnej przestępczości (2005),
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych (2007).

   Należy zauważyć, że zarówno Szwecja, jak i Polska, jako państwa członkowskie Unii Europejskiej, współtworzą rynek wewnętrzny UE i podlegają unijnym regulacjom w tym zakresie.

    

  • Handel zagraniczny

  Wg danych GUS, w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. odnotowano wzrost obrotów handlowych między PL a SE w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Wielkość wzajemnych obrotów w tym okresie szacuje się na poziomie ok. 31,990 mld PLN ( wzrost o 3,5% w porównywalnym okresie ub.r.).

  Wartość polskiego eksportu na rynek szwedzki w omawianym okresie wyniosła ok. 18,950 mld PLN. Oznacza to wzrost dynamiki eksportu – 3,3%. Tendencję wzrostową wskazywał także import ze SE, który wyniósł 13,039 mld PLN. Dynamika importu była jednak nieco szybsza niż w przypadku eksportu – wzrost o 7,6%.

  PL utrzymała nadwyżkę w handlu ze SE w omawianym okresie 5,911 mld PLN .

  Struktura obrotów towarowych PL ze SE pozostaje niezmienna. W omawianym okresie najważniejsze znaczenie miały: wyroby przemysłu elektromaszynowego (stanowiły one ok. 26,4% obrotów w omawianym okresie ogółem). Kolejne istotne grupy towarowe to: wyroby metalurgiczne oraz pojazdy, statki powietrzne i jednostki pływające.

  Wg danych GUS, w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. Szwecja była na X miejscu na liście największych polskich partnerów handlowych, szwedzki rynek zajął IX miejsce pod względem polskiego eksportu a szwedzki eksport do Polski zajął XII miejsce wśród największych eksporterów na polski rynek.

   

  Inwestycje

  Dane NBP za 2017 r. dot. bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) wskazują na wzrost szwedzkiego zaangażowania kapitałowego. Ogółem w 2017 r. w Polsce nastąpił wzrost szwedzkich FDI do poziomu 2.334 mld PLN, co dało Szwecji 7 miejsce na liście największych zagranicznych inwestorów w Polsce. Należy podkreślić, że w 2016 r. nastąpił ponad pięciokrotny wzrost szwedzkich FDI w Polsce z poziomu 2,899 mld PLN w roku 2015. 2016 r. jest kolejnym rokiem napływu szw. inwestycji z Polski od 2012 r., kiedy to na wynik szwedzkich FDI negatywnie wpłynęło m.in. wycofanie się z polski szwedzkiej grupy Vattenfall.

  Według danych Swedish Statistics Polska zajmowała 17 miejsce na liście miejsc lokowania szwedzkich inwestycji w 2017 r. – 3,817 mld SEK (1,526 mld PLN). Należy podkreślić, że jest istotna zmiana tendencji, która miała miejsce w 2015 r. gdy Polska zajmowała 3 miejsce pod względem odpływu szwedzkich inwestycji (za UK i Belgią), tj. – 5.783 mld SEK (ok. – 2.487 mld PLN).

   

  Według badań przeprowadzonych przez szwedzki bank SEB, szwedzką agencję wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych Business Sweden, a także Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sztokholmie nt. postrzegania Polski jako kraju dla prowadzenia działalności gospodarczej przez Szwedów, blisko 75 proc. szwedzkich przedsiębiorców uznaje Polskę za dobre lub bardzo dobre miejsce na prowadzenie firmy, a wśród najważniejszych działań ułatwiających rozwój biznesu
  w Polsce wymienia się m.in. znaczące zmniejszenie korupcji, pozytywne zmiany dotyczące prowadzenia kontroli w firmach, dostępność kompetentnych i efektywnych pracowników, stabilne otoczenie polityczne, dobrą jakość życia, rentowność rynku lokalnego oraz rozwiniętą infrastrukturę teleinformatyczną. Szwedzcy przedsiębiorcy w większości uważają, że w Polsce relatywnie nietrudno jest znaleźć niezawodnych partnerów biznesowych, lecz wskazują, że pomimo pozytywnych zmian, wciąż istnieją obszary, które wymagają poprawy, w tym m.in. dotyczących płatności dokonywanych po terminie oraz w zakresie długotrwałych i skomplikowanych procedur administracyjnych. Pomimo postępów w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej i drogowej, także i ten obszar wymaga poprawy.

  Szwedzki National Board of Trade ani Swedish Statistics nie wymieniają Polski na liście największych inwestorów w SE.

   

  Współpraca regionalna

  Współpraca regionalna Szwecji realizowana jest w wymiarze narodowym i międzynarodowym.
  W odniesieniu do polityki krajowej szczególnie akcentowane są kwestie zw. ze wspieraniem zatrudnienia, ochroną środowiska naturalnego, promowaniem energetyki odnawialnej, poprawą
  i rozbudową szlaków komunikacyjno-transportowych, a także rozwojem infrastruktury informatycznej i zachęcaniem społeczeństwa do korzystania z udogodnień związanych
  z informatyzacją. Szczególna uwaga skierowana jest na słabo zaludnione, północne obszary Szwecji,
  a wsparcie dla tych regionów ma poprawić zarówno ich komunikacyjną dostępność, jak i warunki życia i możliwości pracy zawodowej tamtejszej ludności. Urzędem, który programuje i nadzoruje realizację polityki regionalnej jest Agencja ds. wzrostu Gospodarczego i Rozwoju Regionalnego Tillväxtverket (www.tillvaxtverket.se).

  W wymiarze międzynarodowej współpracy makroregionalnej szczególne miejsce zajmuje współpraca krajów nordyckich, realizowana m.in. w ramach Rady Nordyckiej i Nordyckiej Rady Ministrów, a także współpraca w regionie Morza Bałtyckiego oraz współpraca arktyczna. Szwecja była jednym
  z inicjatorów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, którą obecnie z zaangażowaniem współprogramuje i wdraża, w wielu dziedzinach pogłębiając współpracę z państwami członkowskimi UE znad Morza Bałtyckiego (w tym z Polską). Przykładem dynamicznie rozwijających się obszarów działania Strategii jest m.in. wdrażanie agendy cyfrowej, ochrona środowiska, rozwiązania dla rybołówstwa, energia odnawialna, gospodarka i transport morski, współpraca policji, czy współpraca w szeregu zagadnień społecznych (finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego). Szwecja pozostaje także zaangażowana w innych forach i organizacjach o charakterze regionalnym, w tym
  w m.in. w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (w której Polska sprawuje przewodnictwo od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r.), HELCOM i Radzie Arktycznej.

   

  Współpraca samorządów gospodarczych

  Współpraca samorządów gospodarczych rozwija się dynamicznie m.in. dzięki działalności Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej (PSIG, http://www.psig.com.pl/), która inspiruje i wspomaga rozwój stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy polskimi i szwedzkimi podmiotami gospodarczymi. Po stronie szwedzkiej działa natomiast Szwedzko-Polska Izba Handlowa http://www.svenskpolska.se/, której członkami są duże międzynarodowe przedsiębiorstwa, ale także małe firmy. Izba prowadzi działalność informacyjną, organizuje seminaria, spotkania oraz wizyty studyjne. Nawiązywanie relacji wspiera szwedzka organizacja Business Sweden, http://www.business-sweden.se/).

  Ponadto funkcjonuje Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) http://www.spcc.pl, która jest stowarzyszeniem ludzi biznesu, stworzonym dla przedsiębiorców związanych ze Skandynawią. Główna siedziba SPCC znajduje się w Warszawie. Organizacja posiada też biura regionalne w Polsce. Działalność Izby skoncentrowana jest na rozbudowywaniu sieci kontaktów, działaniach stymulujących rozwój firm, wymianie doświadczeń i wiedzy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: